Stickelman family - Nov 2014 - Photography by Yara